حسابداری درآمد
مسئول بخش حسابداری درآمد :
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
1
حسن کاظمی
کاردان حسابداری
 
 
سایر پرسنل بخش حسابداری درآمد:
ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
1
اکبر ایزدی
کارشناسی حسابداری
2
مریم هادی
دیپلم
 
شرح وظایف :
امور مالی بیمارستان مسئول جمع آوری درآمد مالی بیمارستان و انجام هزینه های بیمارستان طبق قوانین و مقررات مالی می باشد و مسئول ثبت ونگهداری آمار و ارقام در آمد و هزینه می باشد و حفظ و نگهداری دفاتر مربوطه و همچنین دفاتر اموال به عهده امور مالی می باشد.
 
تلفن : 44403068  -داخلی : 121       تلفن مستقیم : 44405969
 
 
 
حسابداری ترخیص
 
مسئول بخش حسابداری ترخیص :
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
1
حمیدرضا عسکری
کاردان مدارک پزشکی
 
سایر پرسنل بخش حسابداری ترخیص:
ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
محبوبه مقصودی
کاردان مدارک پزشکی
آمار ومدارک پزشکی
2
فرنوش محمودی
کاردان مدارک پزشکی
آمار ومدارک پزشکی
 
شرح وظایف :
در حسابداری ترخیص : پرونده بیمار پس از انجام کلیه مراحل درمان به حسابداری ترخیص ارجاع داده می شود ودر آنجا کل اعمال انجام شده طبق پرونده بیمار ومحاسبه واز بیمار دریافت می گردد ودرصورت بیمه بودن بیمار فرانشیز (سهم بیمار) دریافت و مدارک جهت دریافت سهم بیمه به سازمان طرف قرارداد ارسال ومبلغ مربوطه از سازمان طرف قرارداد دریافت می گردد.
 
تلفن : 44403068  -داخلی : 116-118
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-15 10:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ