دفتر خدمات پرستاری:


مدیر خدمات پرستاری و مامایی :
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
1
سکینه عسکری
 کارشناس پرستاری
 
 
شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری :
· ایجاد هماهنگی بین واحد های مختلف بیمارستان جهت ارائه خدمات مطلوب
· تهیه وتنظیم برنامه هفتگی بخش های بستری و اورژانس وسوپروایزری بیمارستان
· توزیع نیروهای پرستاری بر اساس توانایی ونیاز در واحد وشیفت های مختلف بیمارستان
· نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات مبتنی بر استاندادرها
· بازدید وثبت گزارش بازدید از واحد ها و بخش های بیمارستان
· ارزیابی مستمر کارکنان پرستاری
· ثبت حوادث ، تاریخ غیر مترقبه و آمار وگزارش به مافوق
· پذیرش واعزام بیمارانی که نیاز به اعزام به مرکز مجهز تر دارند در شیفت های صبح
· سو پروایزر کلیه شیفت های صبح بیمارستان
· تهیه وتنظیم عملکرد سالیانه واحد پرستاری وارائه به مرکز استان
· تحویل وچک داروهای نارکوتیک
· ثبت گزارش شیفت صبح شامل کلیه حوادث- انتقال- اعزام بیماران – بستری- انجام اعمال جراحی و....
· نظارت بر کارپرسنل خدماتی ونگهبانی وگزارش به مدیریت بیمارستان


تلفن : 3-44406931  -داخلی : 106


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سوپروایزر آموزش ضمن خدمت :
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
1
محمدرضا اعتمادیان
 کارشناس پرستاری
 
 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی
 
1کسب دستور و برنامه کار از دفتر خدمات پرستاری استان
2- تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت-میان مدت- بلندمدت)
3- تعیین نیازهای آموزشی(مددجویان ، بیماران ، رده های مختلف پرسنل پرستاری و پرسنل جدیدالورود) با در نظر داشتن اولویتها در ابتدای هر سال.
4- تدوین برنامه آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی موجود (مددجویان- پرسنل پیمانی – پرسنل جدیدالورود).
5- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخش های مرتبط .
6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی مرتبط با خدمات مورد نیاز مددجویان .
7- پیشنهاد تهیه کتب – مجلات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری .
8- تدوین برنامه های آموزشی مستمر جهت گروههای خاص (گروه کد احیاء قلب و ریه ) حوادث غیرمترقبه اورژانسها – کنترل عفونت.
9- تشکیل کمیته آموزشی .
10- پیشنهاد تشکیل کلاس های آموزشی مستمر و مدون برابر برنامه جامع آموزشی واحد زیربط .
11- ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی .
12- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی .
13- همکاری و مشارکت در آموزش مستمر پرسنل پرستاری .
14- همکاری و هماهنگی با سوپروایزرهای بالینی در امر آموزش .
15- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش .
16- شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثربخش و موثرتر در ارائه خدمات .
17- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(بشکل کنفرانس ، جزوه ، پم فلت و غیره ) .
18- همکاری و مشارکت در طرح های پژوهشی .
19- هدایت و آموزش کارکنان :
الف) جهت حسابرسی کیفی خدمات .
ب) ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه خدمات .
ج) ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه آموزشی به بیمار .
 
 
20- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای زیربط .
 
21-هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پم فلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجو .
 
22- ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری .
 
23- کنترل و نظارت بر آموزش انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب .
 
24- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزش در واحدها .
 
 
25- ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده از طریق :
 الف) کنترل حسابرسی کیفی خدمات         ب) بررسی رضایت مندی کارکنان
 
26- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری (در شیفت های مختلف ) در برنامه آموزش.
 
27- مشارکت در کمیته ارزشیابی مستمر پرسنل .
 
28- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .
 
29- برنامه ریزی و نظارت بر آموزش پرسنل خدمات و لاندری در مورد شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده .
 
30- برگزاری آزمون از آموزشهای ارائه شده (عمومسی – اختصاصی بخشها ).
 
31- شناسایی توانایی پرسنل و بکارگیری آنها جهت فعالیت های آموزشی- تحقیقی .
 
32- وجود جلسات منظم و مستمر با سرپرستاران و سوپروایزرها جهت بررسی نیازهای آموزشی و نحوه پیشبرد آنها در بخشها
 
 
تلفن : 3-44406931  -داخلی : 127
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-21 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ