Personal Policy
بیمارستان ولیعصر(عج) بوانات
 
 
1 ـ مقررات مربوط به قانون  انطباق
2 ـ مقررات مربوط به نوشتن برنامه هفتگی پرسنل پرستاری
3 ـ مقررات مربوط به مرخصی استحقاقی
4 ـ مقررات مربوط به مرخصی استعلاجی
5 ـ مقررات مربوط به مرخصی بدون حقوق
6 ـ مقررات مربوط به استخدام رسمی ـ آزمایشی
7ـ مقررات مربوط به مرخصی زایمان
8 ـ مقررات مربوط به جابجایی پرسنل در بخشهای بیمارستان
9 ـ مقررات مربوط به حضور و غیاب
10 ـ مقررات مربوط به لباس کار پرسنل
11 ـ مقررات مربوط به ارزیابی پرسنل
12 ـ مقررات مربوط به حفظ اموال بخش
13 ـ مقررات مربوط به استفاده از وسیله رفت و آمد
14 ـ مقررات مربوط به پاس ساعتی رانندگان بیمارستان
 
 
 
مقررات مربوط به قانون انطباق:
هدف از اجرای قانون  انطباق در بخشهای بیمارستان استقرار موازین شرعی و مقدس اسلام در امور خدماتی ـ درمانی بیمارستان است .
در هر حال لازمست ارائه خدمات پرستاری به بیماران زن توسط پرستار مؤنث و بیمار مرد توسط پرستار مذکر صورت گیرد. در صورتی که در موارد استثنایی این سهم میسر نبود توسط کلیه پرستاران نکات زیر بایستی رعایت گردد.
1 ـ اگر پرستار مؤنث مجبور به انجام مراقبت از بیمار مرد گردد تا حد امکان بدن بیمار به استثناء عضوی که از آن مراقبت به عمل می آید پوشانده شود واز دست زدن غیر ضروری به بدن بیمار اجتناب گردد.
 2ـ در صورتی که نیاز به مراقبتهای خاص از قبیل گذاشتن فولی ـ انجام ـ تزریق تنقيه عضلانی ـ تراشیدن صورت و بدن و .... داشته باشد باید پرسنل همجنس عمل مورد نظر را انجام دهد در صورت عدم حضور پرسنل مذکور در بخش می توان از بخشهای دیگر کمک گرفت.
3 ـ در اتاق عمل نیز حتی الامکان همجنس بودن بیمار و پرسنل و پزشک باید در نظر گرفته شود و نکات مربوط به طرح انطباق رعایت گردد.
 
 
مقررات مربوط به نوشتن برنامه هفتگی پرسنل پرستاری:
1 ـ برای هر بخش بطور مجزا و بصورت هفتگی برنامه نوشته می شود (بخش OR . OB. ER)
2 ـ ترتیب نوشتن اسامی پرسنل در برنامه هفتگی به صورت زیر است :
1 ـ سرپرستار بخش
2 ـ کارشناس پرستاری بارعایت اولویت در سابقه کار و وضعیت استخدامی ( رسمی ـ قراردادی ـ طرحی)
3 ـ بهیاران بخش بارعایت اولویت در سابقه کار
4 ـ کمک بهیاران بخش با رعایت اولویت در سابقه کار
3 ـ جهت مشخص نمودن شیفت کاری هر پرسنل، ساعت کاری وی در ستون مربوط به هر روز بصورت زیر نوشته می شود :
2 ـ7                          8 ـ 1                       8 ـ 7
4 ـ روزهای تعطیل پرسنل بانوشتن حرف " ت " مشخص می گردد.
 5 ـ درصورتی که برنامه در بعضی شیفتها به تعداد مورد نیاز پوشش داده نشود شیفت مورد نظر با ذکر ساعت جهت پوشش دادن آن در فرصتهای بعدی پائئین برنامه نوشته می شود
6 ـ روزهای تعطیل رسمی و جمعه بایستی به طور عادلانه وبا درنظر گرفتن سابقه کار ثابت یا شیفت در گردش بودن پرسنل و تعطیلات هفته گذشته هریک از افراد و نیاز بخش مربوطه تقسیم می گردد
7 ـ برنامه ریزی به صورت سه شیفت متوالی برای یک پرسنل به دلیل کاهش کیفیت کار وایجاد مشکلات روحی وجسمی احتمالی ممنوع است .
8 ـ پرسنل می توانند فقط در روزهای مورد نیاز و در صورت ضرورت (نه طور پیوسته و دائم) درخواست خود را در دفتر مخصوص درخواست برنامه هفتگی بنویسند و مسوول پرستاری حتی الامکان سعی خواهد کرد به درخواستهای منطقی پاسخ دهد.
9 ـ درصورت بروز مشکل اضطراری وعذر موجه در زمینه عدم توانایی پرسنل جهت انجام وظیفه در شیفت شب پرسنل می توانند با موافقت دفتر پرستاری آن شیفت را با دو شیفت صبح و عصر با پرسنل هم تراز خود تعویض نماید.
10ـ جابجایی پرسنل دربرنامه هفتگی فقط با موافقت مسوول پرستاری می باشد در غیر این صورت غیبت  محسوب می شود.
11 ـ پس از بسته شدن برنامه هفتگی حتی الامکان بایستی جابجایی انجام نشود مگر در موارد اضطراری و فقط با پرسنل هم تراز وحتماً با اطلاع مسوول پرستاری باشد.
12 ـ بخش مامایی واتاق عمل به طور جداگانه برنامه هفتگی خود را تکمیل وسپس توسط مسوول پرستاری چک گردد.
13 ـ درخواست پرسنل بایستی تا پایان روز سه شنبه هر هفته در دفترپیشنهادات نوشته شود.
 
 
مقررات مربوط به مرخصی استحقاقی:
1 ـ بر هر پرسنل رسمی شاغل 30روز مزخصی سالانه تعلق می گیرد که بایستی 15 روز آن را در همان سال استفاده نماید استفاده از مرخصی سالانه به فواصل دلخواه پرسنل محدودیتی ندارد مگر این که قبل از آن با مسوول پرستاری هماهنگی لازم را نموده باشد.
2 ـ فردی که قصد دارد از مرخصی استحقاقی استفاده کند بایستی حداقل روز قبل از بسته شدن برنامه هفتگی بعد (تا سه شنبه هر هفته) درخواست خود را در فرم درخواست مرخصی طبق فرم شماره   نوشته و به مسوول پرستاری ارائه دهد.
3 ـ درصورتی که فردی یک یا دو روز مرخصی در هفته استفاده کند مدت ان برمبنای کار روزانه حساب می گردد .اگر5روز مرخصی استفاده گردد باید باقیمانده روزهای هفته رامطابق معمول انجام وظیفه نماید.
4 ـ هر یک از افراد می توانند تا 120 روز مرخصی ذخیره نمایند ومرخصی بیش از آن بایستی حتما استفاده گردد .
5 ـ در صورتی که برنامه هفتگی مشخص شده باشد و پرسنلی نیاز به مرخصی اضطراری داشته باشند در صورت موافقت با جابجایی با پرسنل دیگر مشکل خاصی نمی باشدودر صورت عدم موافقت با جابجایی در صورت مشخص نمودن پرسنل جانشین ومعرفی به دفتر پرستاری با مرخصی موافقت می شود وبه وی در همان روز OFFتعلق نمی گیرد .
 
 
مقررات مربوط به مرخصی بدون حقوق:
1 ـ هر پرسنل رسمی در طول خدمت خود می تواند از 3سال مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
2 ـ موافقت با تقاضای مرخصی بدون حقوق بستگی به علت تقاضا و وضعیت پرسنل و بیمارستان دارد.
3 ـ موافقت جهت استفاده از مرخصی بدون حقوق به صورت سه سال متوالی بایستی تقاضا را به مدت یک سال نوشته وپایان سال اول تقاضای سال بعد را بنویسد تا مجدداً بررسی شده و مسوولین نظر خود را اعلام نمایند.
 
 
مقررات مربوط به استخدام رسمی ـ آزمایشی:
1 ـ مدت زمان استخدام رسمی آزمایشی بین 6ماه تا 2 سال است.
2 ـ پرسنل در این مدت توسط مسوولین مورد ارزیابی قرار گرفته ودر صورت تشخیص کاردانی و لیاقت وی استخدام خواهد شد.در غیر اینصورت بیمارستان مسوولیتی در نیاز استخدام رسمی ـ قطعی نخواهد داشت .
3 ـ پرسنل رسمی ـ آزمایشی در تمام طول دوره خدمت خود موظف به اجرای قوانین مانند یک پرسنل رسمی ـ قطعی می باشد.
 
 
مقررات مربوط به مرخصی زایمان:
مرخصی زایمان  6ماه می باشد .
 
 
مقررات مربوط به جابجایی پرسنل در بخشهای بیمارستان:
ا ـ در هر شیفت سوپر وایزر کشیک می تواند طبق صلاحدید پرسنل را از بخشهایی که درهمان شیفت تعداد بیمار کمتر دارند یا حجم کار کمتر است به عنوان کمک به بخشهایی که به دلایل مختلف به پرسنل نیازمند است اعزام نماید.
2 ـ در صورتی که پرسنل از انجام دستور سوپر وایزر در رابطه با جابجایی سر پیچی نماید مراتب به مدیریت پرستاری اطلاع داده می شود وتوسط ایشان پرسنل مورد سوال وتذکر شفاهی قرار می گیرد.
3 ـ در صورتی که پرسنل در شیفتهای دیگری هم حاضر به جابجایی از بخشی به بخش دیگر جهت کمک رسانی نشود مسوول پرستاری می تواند آن شیفت را از برنامه هفتگی وی حذف نماید.
4 ـ چنانچه برای بار سوم پرسنلی حاضر به جابجایی وانجام کار در بخش مورد نظر نشود همان شیفت از برنامه هفتگی حذف و غیبت وی به به ریاست بیمارستان جهت اقدامات بعدی فرستاده می شود.
5 ـ چنانچه بخشی کمبود پرسنل در شیفتهای مختلف داشتند سوپر وایزر حق دارد که از بخش دیگر جابجایی انجام دهد.
*در صورت بازدید گروهای مختلف از مقامات وارگانهاي دیگر خصوصاً عصر وشب بایستی با حضور واطلاع سوپر وایزر باشد..
 
 
مقررات مربوط به حضور و غیاب :
1 ـ پرسنل در هر شیفت موظف هستند به موقع سرکار خود حاضر شوند ودر بدو ورود جهت ثبت ورود خود با دستگاه تایمکس به نگهبانی مراجعه و به بخش بروند ودر هنگام خروج ،خروج خود را با دستگاه تایمکس ثبت نمایند . سوپر وایزر نیز باید نظارت بر حضور و غیاب پرسنل داشته باشد در صورتیکه فردی بدون اطلاع قبلی وجلب موافقت مسوول پرستاری سر کار خود حاضر نشود غیبت محسوب می گردد.
2 ـ پرسنل در هر شیفت می توانند از مرخصی ساعتی استفاده نمایند در صورتی که پرسنل همگن در برنامه باشد نیازی به تعیین جانشین نمی باشد در غیر این صورت مرخصی ساعتی با تعیین جانشین موافقت می شود.
3 ـ پرسنل مامایی به علت تکنفره بودن نمی توانند از مرخصی ساعتی استفاده کنند مگر با تعیین جانشین
4 ـ استفاده از مرخصی ساعتی بیشتر از 5/2 ساعت مرخصی برای یک روز کامل حساب می گردد.
5 ـ چنانچه مرخصی ساعتی هر ماه بیشتر از 6ساعت باشد یک روز مرخصی محسوب می شود
6 ـ در صورت استفاده از مرخصی ساعتی پرسنل بایستی فرم مخصوص مرخصی ساعتی را نوشته و به امضاء سوپر وایزر کشیک برساند وبلافاصله پس از بازگشت ورود خود را به سوپر وایزر کشیک اعلام نماید.
 
 
مقررات مربوط به غیبت:
 1 ـ سوپر وایز گزارش غیبت را به دفتر پرستاری اعلام می نماید و مسوول پرستاری علت غیبت را بررسی نموده واقدامات لازم را انجام خواهد داد و در دفتر ارزیابی پرسنل ثبت نماید.
2 ـ غیبت غیر موجه برای بار اول مورد تذکر شفاهی مسوول پرستاری قرار می گیرد و برای دومین مرتبه مورد تذکر کتبی مسوول پرستاری قرار می گیرد وبرای سومین مرتبه کتباً به ریاست بیمارستان اطلاع داده می شود.
3 ـ غیبت غیر موجه بیش از 3روز برای اولین مرتبه به صورت کتبی به ریاست بیمارستان اطلاع داده می شود.
4 ـ اگر پرسنل پس از اخطار کتبی به ریاست بیمارستان باز هم غیبت نمود به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات معرفی می گردد.
 
 
مقررات مربوط به لباس پرسنل:
1 ـ کلیه پرسنل شاغل در واحدهای مختلف بیمارستان موظف به استفاده از یونیفرم پیشنهادی دفتر پرستاری وزارتخانه و طبق بخشنامه می باشد.
2 ـ درحال حاضر رده های مختلف پرستاری به شرح زیر می باشد :
کارشناسان پرستاری : روپوش سفید ، مقنعه و شلوار سرمه ای و کفش و جوراب سفید
بهیاران :روپوش سفید مقنعه و شلوار ، کفش و جوراب سفید
کمک بهیاران : روپوش سفید ،مقنعه ، شلوار خاکستری ، وکفش و جوراب سفید
3 ـ یونیفرم منشی بخش ها : مانتوو شلوار ومقنعه سورمه ای وکفش و جوراب مشکی
4 ـ یونیفرم کارکنان خدمات
5 ـ پوشیدن لباس های رنگی زیر یونیفرم سفید ممنوع است.
6 ـکفش کلیه پرستاران با مدل ساده و راحت وبدون پاشنه تهیه شود و پوشیدن دمپایی در محیط بیمارستان ممنوع است ضمناًجهت جلوگیری از بروز صدمه به پاها لازم است از کفش جلو بسته استفاده شود.
7 ـ در صورتی که پرسنلی عمداً وبدون ارائه علت موجه یونیفرم کامل در محیط بیمارستان استفاده ننماید مدیر پرستاری اخطار کتبی به وی داده و در صورت تکرار پول لباس دریافت نخواهد کرد ودرارزیابی پرسنل نیز دخالت داده می شود.
8 ـ کلیه پرسنل موظفند که اتیکت مشخصات (نام و نام خانوادگی ـ سمت ـ بیمارستان)تهیه نمایند و از آن استفاده کنند کلیه افراد موظفند این کارت یا اتیکت مشخصات طوری استفاده نمایند که قابل مشاهده باشد پرسنل مونث روی مقنعه و پرسنل مذکر در قسمت روپوش اتیکت را نصب نمایند.
 
 
مقررات مربوط به ارزیابی پرسنل:
1 ـ سرپرستار بخش در دفتر مخصوص بخش بستری و اورژانس مهارتها و مشکلات و اشتباهات هر پرسنل را یادداشت می نماید و هر یک از افراد را درجریان موارد یادداشت شده قرار داده تا با آگاهی در جهت رفع نقایص خود بکوشند . در صورت بروز مشکلات خاص این موارد معمولاً با ذکر تاریخ ثبت می گردد.
2 ـ هر یک از سو پر وایزرهای کشیک اشتباهات هر شیفت را به صورت گزارش شفاهی به مسوول پرستاری داده یا به صورت کتبی در دفتر سوپر وایزری ثبت می نماید و پرسنل را نیز در جریان امر قرار می دهند.
3 ـ مسوول پرستاری با نظارت مستقیم به کار پرسنل ومطالعه به دفتر گزارش سوپروایزری در دفتر مخصوص ارزیابی و باتوجه به مندرجات دفتر مسوول بخش نکات مثبت و منفی پرسنل را یادداشت می نمایند.
4 ـ ارزیابی توسط ریاست بیمارستان مسوول پرستاری ، سوپروایزر آموزشی و مسوولین بخشها انجام می شود.
5 ـ دفتر ارزیابی پرسنل که توسط مسوولین بخشها روزانه از نکات عملکردی ، اخلاقی، رفتاری هر پرسنل ثبت شده نیز مورد توجه قرار می گیرد.
6 ـ ارزیابی نهایی توسط مسوول پرستاری ـ ریاست بیمارستان و نماینده شبکه بهداشت با حضور پرسنل انجام می گردد و در پایان نظر خود را نوشته وبرگه ارزیابی را امضا می نمایند.
 
 
مقررات  مربوط به حفظ اموال بخش:
1 ـ پرسنل پرستاری موظف به نگهداری اموال بخش در طول شیفت کار خود می باشند و بایستی روش استفاده صحیح از وسایلی را که با حرفه انان مربوط می شود بیاموزد تا احتمال آسیب به این وسایل کاسته گردد.
2 ـ کلیه وسایل قابل حمل در آغاز هر شیفت توسط مسوول شیفت فعلی از شیفت قبل تحویل گرفته می شود و در دفتر مخصوص مربوط به همان شیفت مقابل نام وسایل موجود علامت( √' type="#_x0000_t75">)گذاشته می شود ،سپس نام ونام خانوادگی تحویل گیرنده به طور مشخص نیز نوشته شده ودر محل مخصوص امضا می گردد.
3 ـ ضمن تحویل وسایل مذکور تحویل گیرنده موظف است انها را از نظر کا رکرد وصحت نیز کنترل نماید.
4 ـ هرگونه نقص احتمالی وسایل در صورت امکان بایستی در همان شیفت نسبت به رفع آن اقدام گرددویا در اولین فرصت به اطلاع مسوول پرستاری یا ریاست بیمارستان رسانیده شود.
5 ـ تحویل و تحول بخش برعهده سوپروایزر و مسوول بخش می باشد.
6 ـ در صورت مفقود شدن هر وسیله ای کلیه پرسنل همان شیفت مسوول خواهند بود و بایستی وسیله مفقود شده را تهیه و جایگزین نمایند.
 
 
مقررات مربوط به استفاده از وسیله رفت و آمد:
1 ـ در هر سه شیفت صبح و عصر و شب واحد نقلیه وسیله رفت و آمد را برای پرسنل فراهم می آورد .
2 ـ پرسنلی که مایل به استفاده از این امکانات هستند بایستی در مسیرهای تعیین شده بعد از تعویض شیفت حاضر گردند.
3 ـ پرسنل قبل از استفاده از سرویس آدرس کامل خود را همراه با کروکی منزل بایستی شخصاًبه واحد نقلیه ارائه دهدتوسط مسوولین نقلیه محل شوار شدن ایشان تعیین می گردد.
4 ـ در صورتی که پرسنل به سرویس بیمارستان نرسد موظف است سر ساعت در محل کار خود حاضر شود.
5 ـ در صورتی که سرویس بیمارستان برای بردن پرسنل به محل تعیین شده نرفت پرسنل بلافاصله خود را به بیمارستان رسانده وعدم حضور سرویس را به سوپر وایزر کشیک اطلاع می دهند تا پیگیری لازم توسط مسوولین انجام گیرد.
 
 
مقررات مربوط به پاس ساعتی رانندگان بیمارستان:
1 ـ مسوول نقلیه موظف است برنامه هفتگی رانندگان در تابلو اعلانات بیمارستان نصب نماید.
2 ـ راننده کشیک موظف می باشد که درهنگام شیفت کاری در محیط بیمارستان باشد.
3 ـ راننده آنکال موظف است در منزل باشد و در صورت خروج از منزل محل کار خود را به سوپر وایزر بیمارستان اطلاع دهد وبه آسانی قابل دسترسی باشد.
4 ـ درصورتی که راننده بخواهد بیمارستان را ترک نماید از پاس ساعتی رانندگان مطابق فرم نمونه استفاده نماید و سر ساعت به محل کار خود برگرددوحضور خود را به سوپر وایزر اطلاع دهد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-21 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ